Tavanex – Levofloxacin

تاوانکس نام ژنریک: لووفلوکساسین دسته دارویی: آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولون ها لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولون‌ها است که بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی هوازی و برخی بی هوازی های حساس به دارو موثر است. همچنین در درمان استافیلوکوک، استرپتوکوک حساس به دارو، …

بیشتر بخوانید »

آنتی هموروئید (ANTIHEMORRHOID)

نام ژنریک: آنتی هموروئید نام تجاری: ایپروئید® شکل دارویی: • پماد (لیدوکائین ۵ گرم + هیدروکورتیزون استات ۰/۲۷۵ گرم + آلومینیوم ساب استات ۳/۵ گرم + زینک اکساید ۱۸ گرم ) • شیاف ( لیدوکائین ۶۰ میلی گرم + هیدروکورتیزون استات ۵ میلی گرم + آلومینیوم ساب استات ۵۰ میلی …

بیشتر بخوانید »

ANTIHEMORRHOID

(ANTIHEMORRHOID) پماد آنتی هموروئید مکانیسم اثر: این دارو دارای اثرات قابض ، ضدالتهاب و ضددرد و بی حس کننده موضعی می باشد موارد مصرف: در درمان علامتی هموروئید خارجی و هموروئید پرولاپس یافته و سایر بیماریهای دردناک اطراف مقعد و همچنین در درمان خارش قسمت خارجی دستگاه تناسلی زنان و …

بیشتر بخوانید »

آنتی هیستامیین ها

آنتی هیستامیین ها برای درمان حساسیت بینی بسیار موثرند. آنتی هیستامین دکونژستان، دیفن هیدرامین، کلرفنیرآمین مالئات، پرومتازین و لوراتیدین از این دسته دارویی هستند. عیب اصلی این دسته دارویی خواب آلودگی آنهاست. خوشبختانه انواع جدید آن مثل ستیریزن چنین مشکلی ندارد. باید توجه داشته باشید که چنانچه به مدت طولانی …

بیشتر بخوانید »

هیستامین و آنتی هیستامین

هیستامین از اسید آمینه هیستیدین ساخته می شود ودر مقیاس زیاد در ماست سلها ذخیره می شود . در بدن توسط انزیمهای منوآمین و دی آمین اکسیداز متابولیزه می شود . برای تشخیص تولید بیش از حد هیستامین در بدن می توان از اندازه گیری اسید ایمیدازول استیک (متابولیت اصلی …

بیشتر بخوانید »

CHLORPHENIRAMINE

مواردمصرف‌: کلرفنیرآمین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌فصلی‌یادایمی‌،رینیت‌وازوموتوروالتهاب‌آلرژیک‌ملتحمه‌ناشی‌ازاستنشاق‌موادآلرژن‌ویاخوردن‌آنها،کهیروکهیرغول‌آسا،وبه‌عنوان‌داروی‌کمکی‌درشوک‌آنافیلاکتیک‌به‌کارمی‌رود. مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژیک‌آن‌ناشی‌ازمهارگیرنده‌های‌H1هیستامینی‌است‌.همچنین‌دارای‌آثارآنتی‌کلینرژیک‌است‌. فارماکوکینتیک‌: بخوبی‌ازراه‌خوراکی‌جذب‌می‌شود. متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌وازکلیه‌دفع‌می‌شود. نیمه‌عمرکلرفنیرامین‌ ۱۵ ـ ۱۲ساعت‌است‌. زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثرازراه‌خوراکی‌ ۶۰ ـ ۱۵ دقیقه‌است‌. هشدارها: ۱ ـاحتمال‌خشک‌شدن‌دهان‌وافزایش‌بیماریهای‌دهان‌ودندان‌بامصرف‌طولانی‌مدت‌آنتی‌هیستامین‌هاوجوددارد. ۲ ـدرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌واحتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبااحتیاطمصرف‌گردد. عوارض‌جانبی‌: عارضه‌شایع‌آن‌خواب‌آلودگی‌است‌. این‌دارومی‌تواندعوارض‌آنتی‌کلینرژیک‌مثل‌خشکی‌دهان‌وتاری‌دیدراهمراه‌داشته‌باشد. تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌این‌داروراافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کلینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آن‌رابرگوش‌،ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند. نکات‌قابل‌توصیه‌: ۱ ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌گردد. ۲ ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌ازانجام‌کارهایی‌که‌نیازبه‌تمرکزحواس‌دارندخودداری‌گردد. مقدارمصرف‌ تزریقی‌: طی‌ ۱ دقیقه‌به‌طورآهسته‌مقدار۲۰ ـ ۱۰ میلی‌گرم‌تزریق‌وریدی‌می‌گردد. خوراکی‌: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ضدهیستامین‌، ۴میلی‌گرم‌هر ۶ ـ ۴ ساعت‌برحسب‌نیازاستفاده‌می‌گردد. حداکثرمقدارمصرف‌۲۴mg/dayاست‌. کودکان‌: …

بیشتر بخوانید »

CLEMASTINE

مواردمصرف‌: کلماستین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌فصلی‌یادائمی‌،التهاب‌آلرژیک‌ملتحمه‌ناشی‌ازموادآلرژن‌،خارش‌ناشی‌ازواکنش‌های‌آلرژیک‌وکهیروبه‌عنوان‌درمان‌کمکی‌شوک‌آنافیلاکتیک‌به‌کاربرده‌می‌شود. مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژی‌آن‌ناشی‌ازرقابت‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌های‌H1است‌. فارماکوکینتیک‌: این‌داروبخوبی‌ازراه‌تزریق‌یاخوراکی‌جذب‌می‌گردد.متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌. زمان‌شروع‌اثرشکل‌خوراکی‌آن‌بین‌ ۶۰ ـ ۱۵ دقیقه‌است‌وطول‌مدت‌اثرکلماستین‌درحدود ۱۲ساعت‌می‌باشدوازراه‌کلیوی‌دفع‌می‌گردد. هشدارها: احتمال‌بروزسرگیجه‌،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌داروبیماران‌سالخورده‌بیشتر است‌. عوارض‌جانبی‌: عوارض‌شایع‌آن‌شامل‌خواب‌آلودگی‌وغلیظشدن‌ترشحات‌نایژه‌است‌. تداخل‌های‌دارویی‌: درصورت‌مصرف‌همزمان‌باداروهای‌پایین‌آورنده‌فشارخون‌وداروهای‌مضعف‌CNSممکن‌است‌باعث‌افزایش‌اثرآنهاگردد. مصرف‌این‌داروباداروهای‌سمی‌برای‌گوش‌ممکن‌است‌علایم‌مسمومیت‌گوشی‌آنهاازجمله‌وزوزگوش‌رابپوشاند. نکات‌قابل‌توصیه‌: ۱ ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌،این‌داروهمراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌شود. ۲ ـداروهای‌ضدهیستامین‌ممکن‌است‌علایم‌مسمومیت‌گوشی‌ناشی‌ازمصرف‌مقادیرزیادسالیسیلات‌هارابپوشاند. ۳ ـاحتمال‌بروزخواب‌آلودگی‌وجوددارد.بنابراین‌ازکارباآلاتی‌که‌نیازمندهوشیاری‌است‌،مانندرانندگی‌،خودداری‌گردد. مقدارمصرف‌ خوراکی‌: بزرگسالان‌: مقدار ۱ میلی‌گرم‌دوباردرروزیا ۲ میلی‌گرم‌ ۳ ـ ۱ باردرروزمصرف‌می‌شود. حداکثرمیزان‌مصرف‌دارو۶mg/dayاست‌. کودکان‌: درکودکان‌باسن‌کمتراز ۱۲سال‌مقدار ۱ ـ ۰/۵ میلی‌گرم‌هر ۱۲ ـ ۸ساعت‌مصرف‌می‌شود. …

بیشتر بخوانید »

CYPROHEPTADINE HCI

مواردمصرف‌: سایپروهپتادین‌برای‌درمان‌آلرژی‌ناشی‌ازتب‌یونجه‌،کهیروکهیرغول‌آسا،کهیرناشی‌ازسرما،میگرن‌ودرمان‌بیماری‌کوشینگ‌استفاده‌شده‌است‌. مکانیسم‌اثر: این‌داروآنتاگونیست‌گیرنده‌های‌H1وگیرنده‌های‌سروتونینی‌می‌باشد. به‌دلیل‌خاصیت‌آنتی‌هیستامینی‌آن‌،اثرضدآلرژی‌دارد. فارماکوکینتیک‌: این‌داروبخوبی‌ازدستگاه‌گوارش‌جذب‌می‌گردد. اثرآن‌ ۶۰ ـ ۱۵دقیقه‌پس‌ازمصرف‌خوراکی‌ظاهرمی‌گردد. دفع‌آن‌کلیوی‌واغلب‌به‌صورت‌متابولیت‌طی‌ ۲۴ ساعت‌صورت‌می‌گیرد. هشدارها: ۱ ـاحتمال‌سرگیجه‌،تسکین‌بیش‌ازحد،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌دارودرسالخوردگان‌بیشتراست‌. ۲ ـمصرف‌طولانی‌مدت‌این‌داروباعث‌خشکی‌دهان‌می‌شودواحتمال‌گلودرد،عفونت‌دهان‌وگلووپوسیدگی‌دندان‌وجوددارد. عوارض‌جانبی‌: عوارض‌شایع‌این‌داروخشکی‌دهان‌،تاری‌دید،خواب‌آلودگی‌،غلیظشدن‌ترشحات‌نایژه‌وافزایش‌وزن‌می‌باشند. تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌آن‌راافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌این‌داروباداروهای‌آنتی‌کلینرژیک‌اثرات‌جانبی‌آن‌راتشدیدمی‌کند. مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آن‌رابرگوش‌ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند. نکات‌قابل‌توصیه‌: ۱ ـ این دارو بعلت بلوک گیرنده های سروتونین اشتها را زیاد می کند ولی بی اشتهایی عصبی ناشی از افسردگی را تشدید می …

بیشتر بخوانید »

عوارض مصرف مداوم آنتی هیستامین

عارضه کلرفنیرامین عارضه‌ شایع‌ آن‌خواب‌آلودگی‌ است‌. این‌ دارو می‌تواندعوارض‌ آنتی‌کلینرژیک‌ مثل‌ خشکی‌ دهان‌و تاری‌ دید را همراه‌ داشته‌ باشد. عارضه CINNARIZINE خواب‌آلودگی‌، خشکی‌دهان‌، تاری‌ دید، بثورات‌ جلدی‌، خستگی‌،سردرد و اختلالات‌ گوارشی‌ از عوارض‌جانبی‌ دارو هستند. عارضه CLEMASTINE عوارض‌ شایع‌ آن‌ شامل‌خواب‌آلودگی‌ و غلیظ شدن‌ ترشحات‌ نایژه‌است‌ عارضه CYPROHEPTADINE HCI عوارض‌ …

بیشتر بخوانید »

Gold Sodium Thiomalate

تیوسولفات سدیم طلا موارد و مقدار مصرف: این دارو در درمان آرتریت روماتوییدی که به سالیسیلاتها وترکیبات گلوکوکورتیکوییدها جواب نمیدهند به کار برده میشود و از پیشرفت ضایعات جلوگیری میکند موارد منع مصرف و احتیاط: در صورت سابقه ابتلای به آپلازی مغز استخوان ،درماتیت فلسی ،آنتروکولیت نکروز دهنده ،مشکلات خونی …

بیشتر بخوانید »

Zolpidem tartrate

زولپیدم موارد و مقدار مصرف: درمان کوتاه مدت بی خوابی بزرگسالان: mg 10 خوراکی بلافاصله قبل از خواب. سالمندان: mg 5 خوراکی بلافاصله قبل از خواب، بیشترین میزان قابل مصرف در شبانه روز mg 10می باشد. تنظیم دوز: در بیماران ناتوان و یا مبتلا به نارسایی کبد، mg 5 از …

بیشتر بخوانید »

Zoledronic Acid

زولدرونیک اسید موارد و مقدار مصرف: الف) هایپرکلسمی ناشی از بدخیمی بزرگسالان: مقدار mg 4 از راه انفوزیون وریدی طی حداقل ۱۵ دقیقه تجویز می‌شود. در صورتی که سطح کلسیم تصحیح شده سرمی به مقدار طبیعی بازنگردد، درمان مجدد با mg 4 از دارو را می‌توان در نظر گرفت. البته …

بیشتر بخوانید »

Zidovudine

رتروبیوویر موارد و مقدار مصرف: عفونت با HIV بزرگسالان: ۶۰۰ میلی‌گرم خوراکی در دوزهای منقسم همراه با سایر داروهای ضد ایدز کودکان ۶ هفته تا ۱۲ سال: mg/m2160 خوراکی هر ۸ ساعت (mg/m2480 در روز تا حداکثر ۲۰۰ میلی‌گرم هر ۸ ساعت) همراه با سایر داروهای ضد ایدز انتقال مادر …

بیشتر بخوانید »

Zafirlukast

آکولات موارد و مقدار مصرف: الف) پیشگیری و درمان طولانی مدت آسم بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال: mg 20 خوراکی دو بار در روز یک ساعت قبل و یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف می‌شود. کودکان ۱۱-۵ سال: mg 10 خوراکی دو بار در روز یک ساعت قبل …

بیشتر بخوانید »

Yohimbine Hcl

پاورگل موارد و مقدار مصرف: اختلال نغوظ در آقایان (عدم تایید FDA ) 4/5 میلی گرم ۳ بار در روز و در صورت بروز عوارض دارویی دوز دارو باید نصف شده و به تدریج بر میزان دوز افزوده شود. مکانیسم اثر یوهیمبین از طریق بلوک گیرنده های ۲α آدرنژیک پیش …

بیشتر بخوانید »

Warfarin sodium

وارفارین موارد و مقدار مصرف: آمبولی ریوی، ترومبوز ورید عمقی، انفارکتوس میوکارد، بیماری روماتیسم قلبی همراه صدمه دریچه قلب، آریتمی دهلیزی بزرگسالان: در ابتدا مقدار mg 5-2 از راه خوراکی یا وریدی و سپس روزانه تجویز می‌شود. دوز مطلوب بر اساس PT و INR تعیین می‌شود. مقدار معمول نگهدارنده mg/day …

بیشتر بخوانید »

Voriconazole

وریکونازول موارد و مقدار مصرف: الف) آسپرژیلوزیس مقاوم و عفونت‌های خطری ناشی از گونه‌های فوزاریوم و سدوسپوریـدوم آپیوسپرموم (Scedosporium apiospermum) در بیمارانی که به درمان‌های دیگر مقاوم بوده یا آنها را تحمل نمی‌کنند بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/kg 6 از راه وریدی، هر ۱۲ ساعت تا ۲ دوز تجویز شده و …

بیشتر بخوانید »

Vinorelbine Tartrate

وینورلبین موارد و مقدار مصرف: به تنهایی یا در ترکیب با سیس‌پلاتین به عنوان درمان خط اول بیماران مبتلا به سرطان ریه پیشرفته و غیر قابل جراحی از نوع (NSCLC) Non-Small-Cell؛ همراه سیس‌پلاتین در مرحله III سرطان ریه NSCLC بزرگسالان: مقدار mg/m2 30 از راه وریدی با فواصل هفتگی تجویز …

بیشتر بخوانید »

Vinblastine Sulfate

وین بلاستین موارد و مقدار مصرف: توجه: موارد و مقدار مصرف این دارو ممکن است تغییر یابد. جهت کسب اطلاعات جدید به منابع پزشکی مراجعه شود. سرطان پستان یا بیضه، لنفوم هوچکینی و غیر هوچکینی، کوریوکارسینوم، لنفوسارکوم، نوروبلاستوم، سرطان ریه، میکوز فونگوئید، هیستیوسیتوز، سارکوم‌ کاپوسی بزرگسالان: مقدار mg/kg1/0 یا mg/m27/3 …

بیشتر بخوانید »

Doxycycline

داکسی سایکلین موارد و مقدار مصرف: الف) عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای حساس بزرگسالان: مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت در روز اول و سپس mg/day100 مصرف می‌شود. کودکان بزرگتر از هشت سال و وزن کمتر از ۴۵ کیلوگرم: مقدار mg/Kg/day 4/4 ) در مقادیر منقسم در فواصل ۱۲ ساعت) در …

بیشتر بخوانید »