پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

Aprotinin

آپروتینین (ویال تراسیلول) موارد و مقدار مصرف: كاهش يا پيشگيري از خونريزي در بيماراني كه تحت جراحي CABG قرار مي‌گيرند و در عين حال داراي شرايط افزايندة خطر خونريزي هستند (مثل جراحي مجدد قلب باز، اختلالات انعقادي، جراحي عروق بزرگ و زماني كه ترانسفوزيون خون امكان‌پذير نباشد) بزرگسالان: تست دوز: …

توضیحات بیشتر »

Aprepitant

آپرپیتانت موارد و مقدار مصرف: الف) جهت پيشگيري از تهوع و استفراغ حاد يا تأخيري به دنبال شيمي‌درماني با داروهاي با خاصيت امتوژنيك زياد (شامل سيس‌پلاتين) بزرگسالان: روز اول شيمي‌درماني، 125 ميلي‌گرم خوراكي، يك ساعت قبل از درمان تجويز شود؛ سپس 80 ميلي‌گرم خوراكي هر روز صبح روز دوم و …

توضیحات بیشتر »

Amyl Nitrite

آمیل نیترات موارد و مقدار مصرف: الف) آنژين صدري بزرگسالان: مقدار 3/0-18/0 ميلي‌ليتر، برحسب نياز، استنشاق مي‌شود. ب) مسموميت با سيانيد بزرگسالان و كودكان: مقدار 3/0 ميلي‌ليتر (يك آمپول) به مدت 30-15 ثانيه استنشاق مي‌شود. اين عمل هر 60 ثانيه، تا آماده ‌شدن انفوزيون وريدي نيترات سديم و تيوسولفات سديم، …

توضیحات بیشتر »

Ampicillin

آمپی سیلین فارماكوكينتيك: جذب: حدود 42 درصد بعد از مصرف خوراكي جذب مي‌ شود. حداكثر غلظت پلاسمايي آن طي 2-1 ساعت به دست مي‌ آيد. حداكثر غلظت پلاسمايي بعد از تزريق عضلاني طي يك ساعت حاصل مي‌ شود. پخش: در مايعات سينوويال، ‌صفاقي، پلور، ‌ريه، كبد و كيسه صفرا انتشار …

توضیحات بیشتر »

Amphotericin B

آمفوتريسين بي موارد و مقدار مصرف: الف) عفونتهاي سيستميك قارچي (بالقوه كشنده) ناشي از ارگانيسمهاي حساس، آندوكارديت قارچي، سپتي‌سمي قارچي بزرگسالان و كودكان : ابتدا مقدار اوليه يك ميلي‌گرم در 20 ميلي‌ليتر دكستروز پنج درصد به صورت انفوزيون وريدي طي 20 دقيقه انفوزيون مي‌شود. اگر بيمار مقدار اوليه را تحمل …

توضیحات بیشتر »

Amoxicillin

آموکسی سیلین موارد و مقدار مصرف: الف ـ عفونتهاي سيستميك، عفونتهاي حاد و مزمن مجاري ادراري ناشي از ارگانيسمهاي حساس بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/day1500-750در مقادير منقسم (هر هشت ساعت) مصرف مي‌ شود. كودكان : از راه خوراكي، ‌مقدار mg/kg/day40-20 در مقادير منقسم (هر هشت ساعت ) مصرف مي‌ …

توضیحات بیشتر »

Amlodipine (as Besylate)

آملودیپین موارد و مقدار مصرف: الف) آنژين پايدار مزمن، آنژين وازواسپاستيك (آنژين پرينزمتال يا متغير) بزرگسالان: مقدار mg/day10-5 مصرف مي‌شود. ب ) افزايش فشار خون بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/day5-5/2 (براي بيماران ضعيف، ‌لاغر و كوچك اندام، ‌بيماران سالمند، بيماراني كه ساير داروهاي كاهنده فشار خون مصرف مي‌كنند و ‌بيماران دچار …

توضیحات بیشتر »

Amitriptyline (as Hcl)

آمی تریپتیلین موارد و مقدار مصرف: افسردگي (بي اشتهايي يا اشتهاي مفرط ناشي از افسردگي)، درمان كمكي دردهاي نوروژتيك بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 75mg/day در سه مقدار منقسم يا mg150-50 هنگام خواب مصرف مي‌ شود. اين مقدار تا 200mg/day افزايش مي‌ يابد. در صورت لزوم، حداكثر مقدار مصرف 300mg/day …

توضیحات بیشتر »

Amiodarone HCl

آميودارون فارماكوكينتيك: جذب: جذب آهسته و متغيري دارد. فراهمي زيستي آن حدود 86-22 درصد است. حداكثر غلظت پلاسمايي طي 7-3 ساعت بعد از مصرف خوراكي آن به دست مي‌آيد. با اين وجود، زمان شروع اثر ممكن است از 3-2 روز تا 3-2 ماه، حتي با مصرف مقادير سرشار، به تأخير …

توضیحات بیشتر »

Amiloride HCl

آميلورايد مکانيسم اثر: الف) اثر مدر: آميلورايد به طور مستقيم بر روي لوله ‌هاي کليوي انتها يي اثر کرده و بازجذب سد يم و دفع پتاسيم را مهار و درنتيجه از دفع پتاس يم بدن جلوگيري مي‌ کند. ب) کاهندة فشار خون: آميلورايد اغلب در ترکيب با مدرهاي مؤثرتر برا …

توضیحات بیشتر »

Amikacin(as Sulfate )

آميکاسين موارد و مقدار مصرف: الف) عفونتهاي شد يد ناشي از ارگان يسمهاي حساس بزرگسالان و کودکاني که عملکرد کل ية آنها طبيعي است : مقدار mg/kg/day 15 در مقاد ير منقسم (هر 12-8 ساعت) از راه عضلاني يا وريدي (در 200-100 م يلي ل يتر دکستروز پنج درصد] ط …

توضیحات بیشتر »

Amantadine HCl

آمانتدین موارد و مقدار مصرف: الف) پيشگيري يا درمان علامتي ناشي از ويروس آنفلوانزا تيپ A در بيماران ضعيف يا سالمند بزرگسالان (64-13 ساله) : مقدار 200 ميلي‌گرم يكبار، يا 100 ميلي‌گرم دو بار در روز مصرف مي‌شود. بزرگسالان با سن بيش از 64 سال : مقدار 100 ميلي‌گرم يكبار …

توضیحات بیشتر »

Alprostadil ( Prostagland

آلپروستادیل موارد و مقدار مصرف: الف) درمان بيماريهاي انسدادي عروق محيطي، زماني كه ساير اقدامات ديگر مفيد واقع نشوند ب) درمان مرحلة 3 و 4 بيماري مزمن انسدادي وريدي (طبقه‌بندي Fontaine) دوز: دو آمپول (40 ميكروگرمي) دارو در 250-50 ميلي‌ليتر محلول رقيق شده و در عرض دو ساعت تجويز مي‌شود. …

توضیحات بیشتر »

Alprazolam

آلپرازولام موارد و مقدار مصرف: الف) اضطراب و فشار عصبي بزرگسالان: مقدار معمول شروع دارو 5/0-25/0 ميلي‌گرم سه بار در روز است. هر 4-3 روز، مقدار مصرف بر حسب نياز افزايش مي‌يابد. حداكثر مقدار تام مصرف mg/day4 در مقادير منقسم است. در بيماران سالمند يا ناتوان يا در اختلال عملكرد …

توضیحات بیشتر »

Allopurinol

آلوپورينول مکانيسم اثر: آلوپورينول و اكسي‌پورينول (متابوليت آن) آنزيم گزانتين اكسيداز را مهار مي‌كنند. اين آنزيم تبديل هيپوگزانتين به گزانتين و گزانتين به اسيد اوريك را كاتاليز مي‌كند. آلوپورينول و متابوليت آن با مهار اين آنزيم از تبديل اكسي‌پورين‌ها (گزانتين و هيپوگزانتين) به اسيد اوريك جلوگيري مي‌كنند و در نتيجه، …

توضیحات بیشتر »

Amlodipine (as Besylate)

آملودیپین موارد و مقدار مصرف: الف) آنژين پايدار مزمن، آنژين وازواسپاستيك (آنژين پرينزمتال يا متغير) بزرگسالان: مقدار mg/day10-5 مصرف مي‌شود. ب ) افزايش فشار خون بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/day5-5/2 (براي بيماران ضعيف، ‌لاغر و كوچك اندام، ‌بيماران سالمند، بيماراني كه ساير داروهاي كاهنده فشار خون مصرف مي‌كنند و ‌بيماران دچار …

توضیحات بیشتر »

Amlodipine (as Besylate)

آملودیپین موارد و مقدار مصرف: الف) آنژين پايدار مزمن، آنژين وازواسپاستيك (آنژين پرينزمتال يا متغير) بزرگسالان: مقدار mg/day10-5 مصرف مي‌شود. ب ) افزايش فشار خون بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/day5-5/2 (براي بيماران ضعيف، ‌لاغر و كوچك اندام، ‌بيماران سالمند، بيماراني كه ساير داروهاي كاهنده فشار خون مصرف مي‌كنند و ‌بيماران دچار …

توضیحات بیشتر »

Alfentanil HCI

آلفنتانیل موارد و مقدار مصرف: الف) داروي كمكي براي حفظ بيهوشي عمومي همراه با باربيتورات، اكسيد نيترو و اكسيژن بزرگسالان: ابتدا، مقدار mcg/kg 50-8 تزريق وريدي مي‌شود. پس از آن مي‌توان مقادير اضافي mcg/kg 15-3 را به صورت انفوزيون مداوم، با سرعت mcg/kg 3-5/0 در دقيقه، تزريق وريدي كرد. ب) …

توضیحات بیشتر »

Alendronate( as sodium)

آلندرونيت موارد و مقدار مصرف: الف) پيشگيري از استئوپروز در زنان يائسه بزرگسالان- روزانه mg5 خوراكي يا mg35 در هفته خوراكي مصرف مي‌ شود. اين دارو بايد 30 دقيقه قبل از اولين غذا، آشاميدني يا داروي روزانه مصرف شود. ب) درمان استئوپروز در زنان يائسه و افزايش جرم استخواني در …

توضیحات بیشتر »

Albumin Normal Serum

آلبومین نرمال سرم موارد و مقدار مصرف: الف) شوك بزرگسالان: ابتدا، مقدار 500 ميلي‌ليتر (محلول پنج درصد) انفوزيون وريدي مي‌شود و سپس برحسب نياز 30 دقيقه بعد تكرار مي‌گردد. مقدار مصرف براساس حالت و پاسخ بيمار تغيير مي‌كند. حداكثر مقدار مصرف 250 گرم در 48 ساعت است. كودكان: ml/kg 20 …

توضیحات بیشتر »